About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 4, Issue 4


No Flipbook Available

Pre-war Malay Periodicals Notes to Roft's Bibliography Drawn from Government Gazettes
I. Proudfoot,
   
Roff telah menggunakan beberapa sumber sekunder di dalam menyediakan bibliografinya mengenai majalah-majalah Melayu yang diterbitkan di antara 7876-7947. Di dalam makalah ini sumber-sumber sekunder tambahan berupa warta-warta rasmi sezaman ketuaron pemerintah telah diteliti untuk mendapatkan maklumat berguna mengenai majalah-majalah tersebut. Semua maklumat ini diberikan dengan rujukan tepat kepada sum ber-sum bemya. Susunan dan penomboran judul adalah menurut aturon dalam blbliografi Roff. Sebagai tam bahan, beberapa indeks disediakan supaya maklumat ini dapat dlgunakandengan berkesan.

PNG Information Network: A Brief Report on Progress
Alan Butler,
   
Di dalam laporan kemajuan tnt, penulisnya menerangkan langkah-Iangkah yang diambil untuk mewujudkan pengawalan bibliografis bagi bahan-bahan mengenai Papua New Guinea. tnt meliputi penerbitan bibliografi retrospektif; mengadakan database bibliografis bagi bahan-bahan New Guinea; memikrofilemkan semua bahan yang dlsenaraikan dan mengedarkan salinannya kepada beberapa pusat utama; dan mengautomasikansistem pengkatalogan di Universiti Papua New Guinea.Last update: 14-08-2014