About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 5, Issue 4


No Flipbook Available

State Papers Collection - The First Two Years
Khaa Siew Mun,
   
Rencana ini menghuraikan usaho penubuhan sebuah koleksi baru di Perpustakaanan Universiti Malaya dengan tujuan mengumpul dan menyimpan bahan-bahan penerbitan rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia dan agensi-agensinya. Rancangan ini bermula sebagai sebuah projek penyelidikan oleh Ketua Pustakawan dengan sokongan kewangan Universiti. Ini membolehkan perlantikan kakitangan sambilan untuk menjalanhan kerja-kerja luar dengan maksud mengumpulkan bahan-bahan dari sumber-sumbernya sama ada secara hadiah, pembelian atau penyalinan. Koleksi ini kini berjumlah 4,338 tajuk bahan unik dalam bentuk monograf, berkalo, laporan tahunan, risalah dan buku kecil, dan pelbagai yang lain seperti peta, carta, dsb. Bagi setengah-setengah judul, terdapat beberapa naskhah tambahan dan naskhah-naskhah ini akan digunakan sebagai bahan pertukaran dengan perpustakaan-perpustakoan lain. Maklurnat mengenai setiap bahan dalam Koleksi Persuratan Rasmi ini dimasukkan dalam sebuah pangkalan data komputer. Sokonqan kewangan seterusnya adalah diharapkan supaya projek ini dapat diluaskon ke jabatan-jabatan Kerajaan yang masih belum diliputi.Last update: 14-08-2014