About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 10, Issue 3


No Flipbook Available

Using Crystal: an Expert System Shell to Create CONFER, a Guide for Cataloguers in Determining the Correct Form of Main Entry Headings for Conference Documents
Zainab Awang Ngah,
   
Kertas persidangan merupakan bahan yang sukardikendalikan tenneme jika seseorang pengkatalog itu tidak berpengalaman dalam pereturen-pereturen standard AACR2. CRYSTAL merupakan sebuah cengkerang sistem pakar yang teleh digune:.kan secara eksperimen ur:tuk membina sebuah panduan bernama CONFER. CONFER iidak eksn menghasilkan sebuah entri katalog tetapi akan memandu seorang pengkatalog muda kepada pereturen dan format yang bersesueien untuk unsur-unsur entri utama bagi pfOsiding-prosiding persidangan. Maklumat daripada AACR2 (edisi kedua)dengan nasihat seorang pensyarah yang mengajar pengkatalogan di Loughborough University of Technology (seorang pa/mr yang sedia ada) telah digunakan untuk merangka kerangka-kerangka peraturan bagi panduan ini. Prcsedur-ptcsedur yang digunakan untuk mengatasi batasan-batasan yang dikenakan oleh CRYSTAL juga dihurai!-:an. Semua menu pengguna dan enam belas lazar kesimpulan yang direka bagi CONFER bersamasama dengan struktur lengkap bagi peraturan-peraturan utama dan peraturan-peraturan kecil yang digunakan juga dimuatkan.

Perpustakaan Pita (Audio Video) Pusat Bahasa
Norehan Ahmad,
   
Unit Media, Pusat Bahasa ditubuhkan dalam tahun lapan puluhan dengan tujuan utamanya untuk membantu kakitangan akademik dan pelajar-pelajar mengeluarkan bahanbahan audio visual bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penubuhan sebuah perpustakaan untuk menyimpan bahan-bahan tersebut amat diperlukan dan oleh demikian sebuah Perpustakaan pita telah di wujudkan. Terdapat lebih kurang 1,500 pita audio dan video di perpustakaan tersebut. Butir-butir rekod pita-pita akan dikomputerkan mengikut sistem katalog 'online' yang digunakan di Perpustakaan UtamaLast update: 14-08-2014