About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 11, Issue 3


No Flipbook Available

Reading, Knowledge and Information in an IT Environment: a University Ubrary Perspective
Khoo Siew Mun,
   
Terdapat banyak aspek dan konsep mengenai pembacaan. Oi dalam sebuah perpustakaan akademik, pembacaan dihubungkan kepada pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan. la dihubungkan dengan perolehan maklumat dan pengetahuan, dan bagi menjanakan pendapat-pendapat baru. Persediaan bahan-bahan dan perkhidmatanper~ hidmatan oleh perpustakaan hendaklah menunaikan keperluan pembacaan para pelajar, kakltangan dan sarjana. Pengkomputeran dan teknologi-teknologi baru telah meneroka kemungkinan-kemungkinan yang baru untuk menyempumakan permintaan-permintaan seperti ini. Teknologi Maklumat atau IT telah membuka kemungkinan-kemungkinan untuk suasana maklumat yang sentiasa kemaskini dan sejagat sifatnya. Walau bagaimanapun bukan selalunya yang kita dapat beroleh manfaat daripada IT. Masalah termasuknya seperti kekurangan dalam infrastruktur, kepakaran kakitangan dan peruntukan kewangan, dan persepsiyang salah. Yanglebih rumit ialah masalah-masalah tidak diduga yang biasanya dikaitkan dengan perubahan. Bagi mengatasi masalah-masalah ini di dalam suatu rangka masa hadapan seperti Wawasan 2020, kita perlu menghadapinya dengan tenaga yang tidak kenaI penat, imaginasi dan keikhtisasan yang berpengetahuan.

Malaysian Conference Collection Management in Selected Libraries: an Overview
Zainab Awang Ngah,
   
Makalah berusaha menghuraikan cara beberapa perpustakaan yang dipilih di Malaysia mengurus prosiding-prosiding persidangan tempatan yang diterima. 52 borang soa~selidik dikirimkan kepada beberapa perpustakaan terpilih pada bulan Jun 1990.Maklumbalas berjum'et: 79%(n=41) telah diterima daripada perpustakaan yang kesemuanya menyatakan menyimpan prosiding persidangan tempatan. Perpustakaan yang memberi maklumbalas memperolehi koleksi persidangan melalui beberapa cara seperti memohon secara resmi menerima sebagai hadiah, pembelian dan pertukaran bahan di antara perpustakaan: Kebanyakkan perpustakkan menggunakan akhbar harian tempatan untuk mengesan persidangan untuk perolehan. Sebilangan kecil sahaja menyediakan indeks kepada kertaskertas persidangan. Segelintir sahaja menyimpan statistik penggunaan bahan tersebut. 13 daripada 41 perpustakaan mengautomasikan koleksi persidangan mereka. 7 daripada 13 perpustakaan ini menggunakan perisian CDS/ISIS atau MINISIS untuk mengendalikan pengkalan data prosiding persidangan.Last update: 14-08-2014