About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 11, Issue 1


No Flipbook Available

Libraries for the Community: a Preliminary Study of Tamil Collections In Estates, Temples and Associations.
Komodhi Thaiveegan,
   
Artikel ini membincangkan tentang pengujudan perpustakaan di ladang-Iadang, kuilkuil dan persatuan-persatuan yang mempunyai ko/eksi buku-buku Tamil. Walaupun orang-orang Tamil menetap di Malaysia meieke masih menggunakan Bahasa Tamil seOOgai lingua-franca mereka. Buruh-buruh India yang berbahasa ibunda Tamil te/ah mengumpulkan baku-baku, dan maja/ah-maja/ah Tamil dan menempatkannya di suatu tempat supaya ianya bo/eh dibec« di kala mereka mempunye! masa lapang. Guma 600k daripada estet-estet ini mempunyai suatu tempat ataupun 'perpustakaan' untuk menempatkan buku-buku ini. Begitu juga kuil-kuil dan persatuanpersatuan Tamil yang mengambil inisiatif untuk mengumpulkan bahan-bahan berbahasa Tamil untuk kegunaan pengunjung dan ahli-ahlinya. Langkah-Iangkah yang manfaat dan serius harus diambil untuk mengkaji penubuhan dan pemeliharaan koleksi ini di Malaysia.

Registration of Malaysian Names Using the ATLAS Software.
Monica Kuak Sim Joo,
   
Modul Circle di dalam perisian ATLAS merupakan satu modul yang baik tetapi menimbulkan beberapa masalah dalam pendaftaran nama-nama Malaysia. Kekurangan yang dimaksudkan ini berpusat pada kenyataan bahawa modul ini tidak dapat menampung namanama Melayu dan India yang tiada nama keluarga dan nama-nama Cina di mana nama-nama keluarga mendahului nama-nama sendiri. Bahagian Sirkulasi, Perpustakaan Universiti Malaya mencadangan dua pilihan lain untuk menyelesaikan masa/ah-masa/ah yang dihadapi di da/am pendaftaran nama-nama Malaysia. Kedua-dua cara penyelesaian ini adalah tidak memuaskan kecuali perisian ini diubah suai untuk penggunaan kami. Adalah menjadi harapan kami bahawa masa/ah pendaftaran ini ia/ah satu masalah sementara yang akan dapat diatasi dengan seberapa segera.Last update: 14-08-2014