About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 18, Issue 1


No Flipbook Available

KAJIAN PENGGUNAAN JURNAL 1998
Prof. Madya Dr. Azhar Haji Husin, Habsah Haji Ibrahim,
   
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tajuk-tajuk jurnal yang digunakan oleh pengguna perpustakaan khususnya kakitangan akademik dan pascasiswazah. Dua kaedah telah digunakan iaitu kaedah soalselidik dan kaedah penggunaan jurnal di dalam perpustakaan. Didapati bahawa untuk keluaran kini, penggunaan adalah pada 52.8% di Perpustakaan Utama, 53.9% di Perpustakaan Perubatan dan 23.1% di Perpustakaan Undang-Undang. Bagi jumal berjiJid purata penggunaan adalah pada 37%. Walaupun terdapat beberapa kelemahan/pembatasan dalam kajian ini, ianya dapat memberi gambaran secara umum terha{lap penggunaan jurnal yang dilanggan olen Perpustakaan Universiti Malaya.Last update: 14-08-2014